Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Brukarträffar

EX-Center har som mål att så många multipelt extremitetsskadade människor i Sverige som möjligt ska få möjlighet att delta i en eller flera brukarträffar . Träffarna ska ge deltagarna tillfälle att utbyte erfarenheter med personer i liknande situation samt sprida EX-Centerteamets kunskaper. En annan viktig aspekt är att EX-Centers team på detta sätt kan inhämta nya kunskaper från brukarna som sedan kan komma andra brukare till del. De senaste åren har EX-Center anordnat två brukarträffar varje år. Dessa brukarträffar har riktat sig till olika patientgrupper såsom barn, dubbelt armskadade och personer över 50 år. Brukarträffarna riktar sig inte endast till EX-Centers patienter utan till alla personer i Sverige som ingår i den aktuella patientgruppen. Brukarträffarna är på så sätt en kanal för att nå personer som av olika anledningar inte har möjlighet att komma till EX-Center men som har behov att få del av EX-Centerteamets kunskaper. Brukarträffarna finansieras av statsbidrag från Socialstyrelsen.

Rehabteamet804
807