Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Remissförfarande

För patienter som bor inom Region Stockholm

Patienter som bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss för att komma till EX-Center. EX-Centers koordinator kan hjälpa patienter att komma i kontakt med ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och psykolog. Det går även bra att kontakta dem direkt. 


För patienter som bor utanför Region Stockholm

I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för patienter som är bosatt utanför Region Stockholm att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från hemlandstinget. Enligt denna lag har patienten rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att hemlandstinget inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget. Finns ett sådant remisskrav gäller detta även då patienten söker motsvarande vård i annat landsting. Det finns tyvärr fortfarande landsting som har remisskrav för öppen specialistvård inom landstinget och därmed även för att komma till EX-Center.  Ta kontakt med oss så försöker vi att hjälpa till.

Remiss önskvärd
Även om landsting inte har något formellt remisskrav vill vi att patienten har en remiss från vårdcentral/husläkare. Det underlättar både för EX-Center och patienten om vi vet vart vi ska skicka remissvar och journalanteckningar. Det förenklar även eventuell uppföljning av vården på hemmaplan. 

Oavsett om patienten har remiss eller inte ska hemlandsting stå för kostnaderna för vården. Om patienten erhållit en specialistvårdsremiss på hemlandstingets initiativ bekostar de även patientens resa, kost och logi under vistelse hos oss. Har patienten husläkarremiss eller specialistvårdsremiss på patientens egen önskan måste patienten betala dessa kostnader själv. 

Hur erhåller patienten en specialistvårdsremiss av medicinska skäl?
En specialistvårdsremiss innebär att en specialistläkare inom exempelvis ortopedi, handkirurgi eller (re-)habilitering i patientens hemlandsting utfärdar en remiss till EX-Center. Specialisten måste tillhöra ett större lasarett eller universitets-/regionsjukhus. Klinikens verksamhetschef måste även skriva under remissen. 

Specialistvårdsremissen (av medicinska skäl) täcker kostnader för: 
  • resa till och från EX-Center med tåg, flyg eller bil (statlig milersättning)
  • boende och ibland mat på EX-Center
  • resor till och från flygplats/tågstation till boendet. Remissen täcker även resor från boendet på hotell Mörby till behandlingssessionerna på EX-Center och tillbaka igen. Det är dock en egenavgift på varje taxiresa. Alla andra resor får patienten betala själv. 
Om patienten behöver en assistent med sig under besöket ska detta framgå av specialistvårdsremissen. 

Rehabteamet803
809